Conditions

Here you can read about prices payment complaint gdpr

Last reviewed 01/2-2021

Periti ApS (Leverandøren), CVRnr 35675663 leverer som udgangspunkt konsulenttimer til kunden, og den forbrugte tid faktureres til den enhver tid gældende takst. Eventuelle positive omkostninger til kørsel, ophold og fortæring faktureres efter regning. Levering af varer sker efter aftalt pris.

Overslag og tilbud

Ved aftale om igangsætning af en opgave, beskriver kunden denne og leverandøren afgiver et overslag på tidsforbruget. Leverandøren er ikke bundet af dette overslag.
Efter igangsætning vil leverandøren ved tilbage til kunden, hvis estimatet ikke holder. Kunden tager herefter stilling til, om opgaven skal færdiggøres. De benyttede timer faktureres selvom opgaven ikke færdiggøres.

Er der afgivet tilbud på en opgave, er tilbuddet gældende i 30 dage fra tilbudsdato. Antages tilbuddet, udføres opgaver inden for de fastsatte frister og pris. Eventuelle ændringer eller kundens hindringer, der ændrer på tilbuddets forudsætninger meddeles kunden, med angivelse af leverandørens ændringer herunder implikation og tilbudsprisen.

Underleverandører

Periti ApS kan, hvis andet ikke eksplicit er aftalt, benytte underleverandører. Disse arbejder under samme betingelser, som der er aftalt mellem leverandøren og kunden. Dog kan timeprisen variere – efter nærmere aftale.

Skybaserede systemer

Leverandøren har intet ansvar for funktionaliteten samt drift herunder opdateringer, der sker på eksterne leverandørers sky-baserede systemer.

Herunder at den eksterne leverandør ændrer i betingelser og funktionalitet.

Leverandøren vil være kunden behjælpelig med eventuel fejlsøgning efter regning.

Abonnementer

Eventuelle abonnementer opgøres hver måned, ud fra de betingelser der er tilknyttet abonnementet, og faktureres indtil de opsiges med korrekt varsel.

Der er ingen indsigelse overfor abonnementer, ligesom kunden ikke kan tilbageholde betaling af disse.

Kunden bør være opmærksom på om antallet af brugere samt eventuelt tilkøbt funktionalitet er korrekt.

Reklamation

Lever det leverede ikke op til de aftalte specifikationer, skal kunden straks reklamerer over disse mangler. Det vil sige, at kunden skal tilvejebringe og udføre egen tests straks opgaven, eller en del af denne, er afsluttet. Er eventuelle reklamationer ikke fremsendt til leverandøren senest 30 dage efter (del)opgaven er afsluttet, fortabes reklamationsretten.

Der kan ikke reklameres over standard programmer!

Ansvarsfraskrivelse

Leverandøren har ikke et rådgiveransvar overfor kunden, herunder indestår leverandøren ikke for kundens forventning om funktionalitet i standardsoftware. Software herunder programmering i denne, er ikke fri for fejl, konflikter, afbrydelser eller er fejltolerant, hvorfor leverandøren ikke kan indestå dette.

Leverandøren kan ikke ifalde en erstatning eller et forholdsmæssigt afslag, der overstiger kontraktsummen for opgaven. Leverandøren fraskriver sig ansvaret for indirekte tab, driftstab, tab af data og dennes reetablering – ligegyldigt om skaden skyldes simpel eller grov uagtsomhed.

Priser

Eventuelle aftalte timepriser kan ændres med én måneds varsel, til udgangen af en måned.
Leverandøren kan ændre sin standardpris den. 1 januar.

Kundens ansvar

Det er kundens ansvar, at opgaven er korrekt beskrevet, at de korrekte systemer stilles til rådighed for leverandøren samt at kunden stiller medarbejdere til opgavens løsning til rådighed.

Kunden har ansvaret for, at der er taget tilstrækkelig backup af programmer og data, herunder er det kundens ansvar et reetablere disse.

Ved opgaver hos kunden – udoverfor få timer, skal kunde tilbyde passende arbejdsplads, til leverandørens konsulenter.

Betaling

Faktura fremsendes elektronisk til kunden, efter udførelse af arbejdet. Betalingsbetingelser er netto kontakt 10 dage.

Eventuel forsinket betaling vil blive pålagt et gebyr ved rykning, samt der vil blive opkrævet 2% pr. mrd. i rente fra fakturadato.

Betaling kan ske med frigørende virkning på følgende Sydbank-konti, med angivelse af fakturanummer: Ved DKK 7110-1850817, eller ved EUR benyttes IBAN DK61711000009424847, SWIFT SYBKDK22.

Persondata

Leverandøren vil ved oprettelse af kunden i leverandørens systemer bede om mindst en kontaktperson. Foruden oprettelse i leverandørens økonomisystem, vil kunden som udgangspunkt blive tilmeldt nyhedsbrev samt bedt om at konnekte i LinkedIn.
Persondata der opbevares er navn, firma, email og telefon.

Force Majeure

Hverken kunde eller leverandør hæfter for misligholdelse, der skyldtes forhold som parterne ikke kunne påregne ved aftalens indgåelse, herunder sygdom, leverings vanskeligheder, strejke og lockout.

Hemmeligholdelse

Parterne respekter markedsføringsloven §23 herunder, at eventuelle forretningshemmeligheder, materialer mv. vil blive hemmeligholdt, også efter samarbejdets ophør.

Tvister

Aftaler er undergivet dansk lov, og eventuelle tvister forsøges først løst ved forhandling herunder retslig mægling.
Værneting er Horsens.

Privacy policy

Periti is the data controller and we ensure that your personal data is processed in accordance with the law.

Periti ApS
Danmarksvej 30F
8660 Skanderborg
Phone: +45 86309302
E-mail: info@periti.dk

Types of data we collect.

We collect information about you to ensure the quality in our services. In some occasions, ex. When you sign up for our newsletter, we will ask for your consent.

The types of data we collect:
Personal information’s: these are those information’s, you enter when you sign up to our newsletter, or to get access to our marketing content.
Examples of personal information are: your name and your e-mail address or your physical address.
Information on your computer: We use cookies to gather information about your behavior on our webpage. The information includes data about the most visited webpages, your IP-address or your country code. We use these data to learn how we can improve your online experience. Your cant be recognized personally because of these data.

We gather, process and saves only data which are relevant to the above mentioned purposes. We are not using more data than we need.

Gain access to our marketing content.

At some of our marketing content, such as brochures, articles or newsletters, you will be asked to give your contact information. We are using these data to ensure you get the expected content and to improve our knowledge about your interests.

Your data will be deleted when their purpose are met

We delete your data when the above mentioned purposes are met. The information on your pc are normally stored in 26 months after use. Your information will be saved, unless you unsubscribe.

We are deleting your data after 24 months of inactivity. When you apply for a job your data will be deleted automatically after 6 months unless you update your consent.
You will be informed about the usage and the purpose of the collection of data, via cookies, before we collect these.

Its your right to get access to your personal information.

Its your right to know what kind of data we collect and how we treat those data.
You can gain access to those data, how long we keep them, and who gets data about you. Your access can be restricted, if it protects others privacy, company information or property rights. You can exercise your rights by contacting us. You find our contact information above.

If you believe your information is incorrect or misleading, you can always contact us and ask us to correct or supplement your information. You have the right to ask us to delete or block your data. In some cases, we have an obligation to delete your personal data. We do this if you withdraw your consent.
If you believe that your information is no longer necessary in accordance with the purpose of our
obtained them for, you can request to have them deleted. You may also contact us if you believe that your personal information is being processed in violation of the law or other legal obligations. When you submit a request to correct or delete your personal data, we will investigate whether the conditions for your claim are met and, if so, make any changes or deletions as soon as possible.

Your rights.

You have the right to object to our processing of your personal information. You may also object to our disclosure of information for marketing purposes. You can use the contact details mentioned above to make claims. If your claim is justified, we will discontinue processing of your personal information.

Assertion.

You have the right, at any time, to file a complaint directly with Periti. Your complaint can be submitted via email to info@periti.dk (see also contact information above).
You may also contact the Data Inspectorate, Borgergade 28, 5, 1300 København K, for our processing of your personal information. Complaints can be filed at dt@datatilsynet.dk or by phone +45 33 19 32 00.
Read more at https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/
We reserve the right to update our Privacy Policy. In the event of significant changes, you will be notified via email or through a visible form on our website.

Book an non-binding meeting.

We like to come out and review your current solution and see if there are areas where your ERP system can be upgraded. At the same time, we can give you an overview of the latest trends in the ERP world. Please write and email here, or call us at 8630 9302.

Support

D. 17 September afholder vi gå-hjem-møde om produktionsstyring i ERP systemet.