Betingelser

Her kan du læse om priser betaling reklamation  persondata

Sidst revideret 01/7-2021

Periti ApS (Leverandøren), CVR nr. 35675663 leverer som udgangspunkt konsulenttimer til kunden, og den forbrugte tid faktureres til den enhver tid gældende takst. Eventuelle positive omkostninger til kørsel, ophold og fortæring faktureres efter regning. Levering af varer sker efter aftalt pris.

Overslag og tilbud

Ved aftale om igangsætning af en opgave, beskriver kunden denne og leverandøren afgiver et overslag på tidsforbruget. Leverandøren er ikke bundet af dette overslag.

Efter igangsætning vil leverandøren vende tilbage til kunden, hvis estimatet ikke holder. Kunden tager herefter stilling til, om opgaven skal færdiggøres. De benyttede timer faktureres selvom opgaven ikke færdiggøres.

Er der afgivet tilbud på en opgave, er tilbuddet gældende i 30 dage fra tilbudsdato. Antages tilbuddet, udføres opgaver inden for de fastsatte frister og pris. Eventuelle ændringer eller kundens hindringer, der ændrer på tilbuddets forudsætninger meddeles kunden, med angivelse af leverandørens ændringer herunder implikation på tilbudsprisen og levering.

Underleverandører

Periti ApS kan, hvis andet ikke eksplicit er aftalt, benytte underleverandører. Disse arbejder under samme betingelser som der er aftalt mellem leverandøren og kunden. Dog kan timeprisen variere – efter nærmere aftale.

Skybaserede systemer

Leverandøren har intet ansvar for funktionaliteten samt drift herunder opdateringer, der sker på eksterne leverandørers sky-baserede systemer.


Herunder at den eksterne leverandør ændrer i betingelser og funktionalitet.


Leverandøren vil være kunden behjælpelig med eventuel fejlsøgning efter regning.

Abonnementer

Eventuelle abonnementer opgøres hver måned, ud fra de betingelser der er tilknyttet abonnementet, og faktureres indtil de opsiges med korrekt varsel.

Der er ingen indsigelse over for abonnementer, ligesom kunden ikke kan tilbageholde betaling af disse.

Kunden bør være opmærksom på om antallet af brugere samt eventuelt tilkøbt funktionalitet er korrekt.

Reklamation

Lever det leverede ikke op til de aftalte specifikationer, skal kunden straks reklamere over disse mangler. Det vil sige, at kunden skal tilvejebringe og udføre egne tests straks opgaven, eller en del af denne, er afsluttet. Er eventuelle reklamationer ikke fremsendt til leverandøren senest 30 dage efter (del)opgaven er afsluttet, fortabes reklamationsretten.

Der kan ikke reklameres over standardprogrammer!

Ansvarsfraskrivelse

Leverandøren har ikke et rådgiveransvar over for kunden, herunder indestår leverandøren ikke for kundens forventning om funktionalitet i standardsoftware. Software, herunder programmering i denne, er ikke fri for fejl, konflikter, afbrydelser eller er fejltolerant, hvorfor leverandøren ikke kan indestå for dette.

Leverandøren kan ikke ifalde en erstatning eller et forholdsmæssigt afslag, der overstiger kontraktsummen for opgaven. Leverandøren fraskriver sig ansvaret for indirekte tab, driftstab, tab af data og dennes reetablering – ligegyldigt om skaden skyldes simpel eller grov uagtsomhed.

Priser

Eventuelle aftalte timepriser kan ændres med én måneds varsel, til udgangen af en måned.
Leverandøren kan ændre sin standardpris den. 1 januar.

Kundens ansvar

Det er kundens ansvar, at opgaven er korrekt beskrevet, at de korrekte systemer stilles til rådighed for leverandøren samt at kunden stiller medarbejdere til opgavens løsning til rådighed.
Kunden har ansvaret for, at der er taget tilstrækkelig backup af programmer og data, herunder er det kundens ansvar at kunne reetablere disse.

Ved opgaver hos kunden – ud over få timer, skal kunden tilbyde passende arbejdsplads, til leverandørens konsulenter.

Betaling

Faktura fremsendes elektronisk til kunden, efter udførelse af arbejdet. Betalingsbetingelser er netto kontant 10 dage.

Eventuel forsinket betaling vil blive pålagt et gebyr ved rykning, samt der vil blive opkrævet 2% pr. mdr. i rente fra fakturadato.

Betaling kan ske med frigørende virkning på følgende Sparekassen Kronjylland-konti, med angivelse af fakturanummer: Ved DKK 6191-0017551701, eller ved EUR benyttes IBAN DK5061910017551728, SWIFT KRONDK22.

Persondata

Leverandøren vil ved oprettelse af kunden i leverandørens systemer bede om mindst én kontaktperson. Foruden oprettelse i leverandørens økonomisystem, vil kunden som udgangspunkt blive tilmeldt nyhedsbrev samt bedt om at connecte på LinkedIn.
Persondata, der opbevares er navn, firma, e-mail og telefon.

Force Majeure

Hverken kunde eller leverandør hæfter for misligholdelse, der skyldes forhold som parterne ikke kunne påregne ved aftalens indgåelse, herunder sygdom, leveringsvanskeligheder, strejke og lockout.

Hemmeligholdelse

Parterne respekterer markedsføringsloven §23 herunder, at eventuelle forretningshemmeligheder, materialer mv. vil blive hemmeligholdt, også efter samarbejdets ophør.

Tvister

Aftaler er undergivet dansk lov, og eventuelle tvister forsøges først løst ved forhandling herunder retslig mægling.
Værneting er Horsens.

Privatlivs politik

Periti er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med loven.

Periti ApS
Danmarksvej 30F
8660 Skanderborg
Denmark
Telefon: + 45 86309302
Mail: info@periti.dk

1. Typer af data vi indsamler

Vi indsamler oplysninger om dig for at sikre kvaliteten i vores tjenester, samt i vores kontakt med dig. I nogle tilfælde, som f.eks. når du abonnerer på vores nyhedsbrev, vil vi bede om samtykke.

De typer data vi indsamler: Personlige oplysninger: Dette er de oplysninger, du selv indtaster for at abonnere på vores nyhedsbrev eller for at få adgang til markedsføringsindhold. Eksempler på personlige oplysninger er dit navn og din e-mail-adresse eller din addresse. Oplysninger om din computer:

Vi bruger cookies til at indsamle oplysninger om din adfærd på vores hjemmeside. Oplysningerne omfatter data såsom de mest besøgte websider, din IP-adresse eller din landekode. Vi bruger disse data til at lære, hvordan vi kan forbedre din online-oplevelse. Du kan ikke identificeres personligt på grundlag af disse oplysninger.

Vi indsamler, bearbejder og gemmer kun data, der er relevante for de ovennævnte formål. Vi bruger ikke flere data, end vi har brug for for at kunne opfylde vores mål. 

2. Få adgang til vores markedsføringsindhold

For noget af vores markedsføringsindhold, som f.eks. brochurer, artikler eller
nyhedsbreve, vil du blive bedt om at give dine kontaktoplysninger. Vi bruger disse data til
at sikre, at du får det forventede indhold og til at forbedre vores viden om dine
interesser.

3. Dine data bliver slettes når deres formål er opfyldt

Vi sletter dine data når de ovennævnte formål er opfyldt. Oplysningerne på din computer vil normalt blive opbevaret i 26 måneder efter brug. Dine personlige oplysninger vil blive gemt, medmindre du afmelder dig.

Vi vil dog slette dine data efter 24 måneders ikke aktivitet. Når du sender dine personlige oplysninger som ansøgning til en stilling, bliver
dine data slettet automatisk efter seks måneder, medmindre du fornyer dit samtykke. Du vil blive informeret om brugen og formålet med indsamlingen af dine data via cookies før vi indsamler disse.

4. Du har ret til at få adgang til dine personlig oplysninger

Du har ret til at få adgang til dine personlige oplysninger. Du har ret til, på ethvert
tidspunkt, at vide, hvilke data vi indsamler og hvordan vi behandler oplysningerne.

Du kan desuden få adgang til oplysninger, som f.eks. hvor længe vi opbevarer dine personlige oplysninger og hvem der modtager data om dig. Dog kan din adgang begrænses af hensyn til beskyttelsen af andres privatliv, forretningshemmeligheder og intellektuelle ejendomsrettigheder.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os. Du kan finde vores kontaktoplysninger ovenfor.

Hvis du mener, dine oplysninger er urigtige eller vildledende, kan du altid kontakte os og bede os om at korrigere eller supplere dine oplysninger. Du har ret til at bede os om at slette eller blokere dine data. I nogle tilfælde har vi en forpligtelse til at slette dine personlige data. Det gælder for eksempel, hvis du trækker dit samtykke tilbage.

Hvis du mener, at dine oplysninger ikke længere er nødvendige iht. det formål, vi
indhentede dem til, kan du anmode om at få dem slettet. Du kan desuden kontakte os, hvis du mener, at dine personlige oplysninger behandles i strid med loven eller andre juridiske forpligtelser. Når du sender en anmodning om at rette eller slette dine personlige data, vil vi undersøge, om betingelserne for din påstand er opfyldte, og i så fald foretage ændring eller sletning så hurtigt som muligt.

5. Dine rettigheder

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personlige oplysninger. Du kan desuden gøre indsigelse mod vores videregivelse af oplysninger til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne nævnt overfor til at fremsætte krav. Hvis din påstand er berettiget, vil vi afbryde behandlingen af dine personlige oplysninger.

6. Påstand

Du har ret til, til enhver tid at indgive en klage direkte til Periti. Din klage kan indsendes via mail til info@periti.dk (se desuden kontaktoplysninger ovenfor).

Du kan også rette henvendelse til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, om vores behandling af dine personlige oplysninger. Klager kan indgives til dt@datatilsynet.dk eller via telefon +45 33 19 32 00.
Læs mere på https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

Vi forbeholder os ret til at opdatere Privatlivspolitikken. I tilfælde af væsentlige ændringer, vil du få besked via e-mail eller gennem en synlig formular på vores hjemmeside.

Book et uforpligtende møde

Den første time er gratis.

Skal vi komme ud og tage en uforpligtende snak om jeres ERP system? Så book et møde her også kommer en af vores konsulenter ud til jer. På mødet snakker vi om jeres løsning, og hvor i oplever gode ting og/eller udfordringer.

Du kan booke et møde her eller ringe 8630 9302.

Support

D. 17 September afholder vi gå-hjem-møde om produktionsstyring i ERP systemet.