Betingelser

Her kan du læse om

Sidst revideret 20/9-2017

Periti ApS (Leverandøren), CVRnr 35675663 leverer som udgangspunkt konsulenttimer til kunden, og den forbrugte tid faktureres til den enhver tid gældende takst. Eventuelle positive omkostninger til kørsel, ophold og fortæring faktureres efter regning. Levering af varer sker efter aftalt pris.

Overslag og tilbud

Ved aftale om igangsætning af en opgave, beskriver kunden denne og leverandøren afgiver et overslag på tidsforbruget. Leverandøren er ikke bundet af dette overslag. 
Efter igangsætning vil leverandøren ved tilbage til kunden, hvis estimatet ikke holder. Kunden tager herefter stilling til, om opgaven skal færdiggøres. De benyttede timer faktureres selvom opgaven ikke færdiggøres. 

Er der afgivet tilbud på en opgave, er tilbuddet gældende i 30 dage fra tilbudsdato. Antages tilbuddet, udføres opgaver inden for de fastsatte frister og pris. Eventuelle ændringer eller kundens hindringer, der ændrer på tilbuddets forudsætninger meddeles kunden, med angivelse af leverandørens ændringer herunder implikation og tilbudsprisen. 

Underleverandører

Periti ApS kan, hvis andet ikke eksplicit er aftalt, benytte underleverandører. Disse arbejder under samme betingelser, som der er aftalt mellem leverandøren og kunden. Dog kan timeprisen variere – efter nærmere aftale. 

Reklamation

Lever det leverede ikke op til de aftalte specifikationer, skal kunden straks reklamerer over disse mangler. Det vil sige, at kunden skal tilvejebringe og udføre egen tests straks opgaven, eller en del af denne, er afsluttet. Er eventuelle reklamationer ikke fremsendt til leverandøren senest 30 dage efter (del)opgaven er afsluttet, fortabes reklamationsretten. 

Der kan ikke reklameres over standard programmer! 

Ansvarsfraskrivelse

Leverandøren har ikke et rådgiveransvar overfor kunden, herunder indestår leverandøren ikke for kundens forventning om funktionalitet i standardsoftware. Software herunder programmering i denne, er ikke fri for fejl, konflikter, afbrydelser eller er fejltolerant, hvorfor leverandøren ikke kan indestå dette. 

Leverandøren kan ikke ifalde en erstatning eller et forholdsmæssigt afslag, der overstiger kontraktsummen for opgaven. Leverandøren fraskriver sig ansvaret for indirekte tab, driftstab, tab af data og dennes reetablering – ligegyldigt om skaden skyldes simpel eller grov uagtsomhed. 

Priser

Eventuelle aftalte timepriser kan ændres med én måneds varsel, til udgangen af en måned. 
Leverandøren kan ændre sin standardpris den. 1 januar. 

Kundens ansvar

Det er kundens ansvar, at opgaven er korrekt beskrevet, at de korrekte systemer stilles til rådighed for leverandøren samt at kunden stiller medarbejdere til opgavens løsning til rådighed. 

Kunden har ansvaret for, at der er taget tilstrækkelig backup af programmer og data, herunder er det kundens ansvar et reetablere disse. 

Ved opgaver hos kunden – udoverfor få timer, skal kunde tilbyde passende arbejdsplads, til leverandørens konsulenter. 

Betaling

Faktura fremsendes elektronisk til kunden, efter udførelse af arbejdet. Betalingsbetingelser er netto kontakt 10 dage.

Eventuel forsinket betaling vil blive pålagt et gebyr ved rykning, samt der vil blive opkrævet 2% pr. mrd. i rente fra fakturadato. 

Betaling kan ske med frigørende virkning på følgende Sydbank-konti, med angivelse af fakturanummer: Ved DKK 7110-1850817, eller ved EUR benyttes IBAN DK61711000009424847, SWIFT SYBKDK22.  

Persondata

Leverandøren vil ved oprettelse af kunden i leverandørens systemer bede om mindst en kontaktperson. Foruden oprettelse i leverandørens økonomisystem, vil kunden som udgangspunkt blive tilmeldt nyhedsbrev samt bedt om at konnekte i LinkedIn. 
Persondata der opbevares er navn, firma, email og telefon. 

Force Majeure

Hverken kunde eller leverandør hæfter for misligholdelse, der skyldtes forhold som parterne ikke kunne påregne ved aftalens indgåelse, herunder sygdom, leverings vanskeligheder, strejke og lockout. 

Hemmeligholdelse

Parterne respekter markedsføringsloven §23 herunder, at eventuelle forretningshemmeligheder, materialer mv. vil blive hemmeligholdt, også efter samarbejdets ophør. 

Tvister

Aftaler er undergivet dansk lov, og eventuelle tvister forsøges først løst ved forhandling herunder retslig mægling. 
Værneting er Horsens. 

 

Book et uforpligtende møde

Den første time er gratis.

Skal vi komme ud og tage en uforpligtende snak om jeres ERP system? Så book et møde her også kommer en af vores konsulenter ud til jer. På mødet snakker vi om jeres løsning, og hvor i oplever gode ting og/eller udfordringer.  

Du kan booke et møde her eller ringe 8630 9302.

 

Support

D. 17 September afholder vi gå-hjem-møde om produktionsstyring i ERP systemet.