Sådan bliver du godkendt Univisor

Univisor er det samlede begreb for virksomheder som revisorer og bogholdere, der udfører økonomiopgaver.

Har du branchekode 692000?

Så kan du blive godkendt Univisor

Uniconta har udviklet en revisor totalløsning, der omfatter en række værktøjer til understøttelse af revisorens daglige arbejdsprocesser samt sikrer et digitalt bilagsflow.

For at kunne kalde sig Univisor og få adgang til de fordele, der følger med, kræver det en Univisor-aftale hos Uniconta A/S. Ønsker I selv at benytte Uniconta til eget bogholderi, skal I ligeledes oprettes som Univisor.

Alle virksomheder, der har branchekode 692000: Bogføring og revision: Skatterådgivning, opgivet på CVR, kan blive Univisor. 

Kun ansatte i Univisor-virksomheden er omfattet af Univisor-aftalen

Det er nemt at komme i gang

Det første du skal gøre er at oprette dig som bruger af Uniconta.
Det kan du gøre her: https://www.uniconta.com/da/registrer-dig-nu/

Herefter skal du udfylde felterne med dine informationer, og herefter sender vi dig aftalen.

Når aftalen er oprettet sender vi dig en kopi, samt til godkendelse ved Uniconta.

* Har du fået i forbindelse med oprettelse af en bruger hos Uniconta.

Betingelser

IDET:
a) Uniconta A/S (Uniconta) har udviklet og ejer alle rettigheder til programmet, en SaaS ERP Løsning som til enhver tid beskrevet på www.uniconta.com.da (Program);

b) I medfør af en separat aftale mellem Uniconta og Partner, har Partneren retten til at indgå denne aftale med Univisor i det land hvor Univisor har sit hovedkontor (Territoriet);

c) Univisor udbyder rådgivning inden for revision og bogføring (Services) til sine kunder (Kunder).

d) Formålet med denne Aftale er at give Univisor visse rettigheder til anvendelse af programmet, under overholdelse af vilkårene i denne Aftale.

e) En Univisor er defineret ved branchekode 692000 Bogføring og revision: skatterådgivning. Er virksomheden, der ansøger om at blive Univisor, ikke registreret med denne branchekode, kræves separat, skrift

FØLGENDE ER AFTALT 1. UNICONTA-AFTALER
1.1 Forud for indgåelsen af denne Aftale, har Univisor tiltrådt den til enhver tid gældende version af følgende dokumenter, som er tilgængelige på www.uniconta.com/da, som “Kunde”: Uniconta´s Slutbrugerlicensaftale, Uniconta´s Databehandleraftale og Uniconta´s Privatlivspolitik (Uniconta-aftaler).

1.2 Univisor forbliver bundet og forpligtet i medfør af Uniconta-aftalerne som “Kunde” i tillæg til de rettigheder og forpligtelser som følger af denne Aftale, herunder med hensyn til omfanget af licens, restriktioner, udløb og ophør, databeskyttelse, immaterielle rettigheder og begrænsning af ansvar.

1.3 Alle definitioner anvendt heri skal have samme betydning som anført i Uniconta-aftalerne, medmindre andet er anført heri.

2. UNIVISOR
2.1 Univisor opnår hermed retten til (i) brug af alle moduler af Programmet med det formål at udbyde Services til Kunder. Modulerne er oplistet på www.uniconta.com/da, og (ii) at opnå adgang til en Kundes konti, under forudsætning af den konkrete Kundes accept.

2.2 Univisor må udelukkende bruge de rettigheder, som er tildelt i medfør af denne Aftale, gennem sine egne ansatte (og ansatte i koncernforbundne selskaber) og altid udelukkende med det formål at udbyde Services til den konkrete Kunde.

2.3 Univisor må ikke, direkte eller indirekte, tildele, tillade eller arrangere adgang til Programmet til nogen tredjemand, medmindre det er i overensstemmelse med denne Aftale, og Univisor må ikke på nogen måde overdrage eller viderelicensere sine rettigheder i medfør af denne Aftale.

2.4 Rettighederne, som er givet Univisor i medfør af denne Aftale, gives som de er og forefindes og uden nogen garantier. Univisor er ikke berettiget til at give nogen garantier over for nogen tredjemand i Uniconta´s Univisor-aftale ligt godkendelse fra Uniconta A/S. Univisor-aftale navn, på vegne af Uniconta eller som på anden måde pålægger Uniconta eller Partner forpligtelser.

2.5 Univisor tilkendegiver og indestår over for Partner for (i) at denne har retten, beføjelsen og kompetencen til at indgå denne Aftale og til at opfylde sine forpligtelser i henhold hertil, og (ii) at Univisor har som sit formål at udbyde ydelser i form af bistand til revision og bogføring, og at rettigheder tildelt i medfør af denne Aftale, udelukkende vil blive anvendt i forbindelse hermed og til dette formål.
3. PRISLISTE
3.1 Univisor skal betale et beløb til Partner, som er fastsat af Partner. Uniconta´s anbefalede salgspriser er tilgængelige på www.uniconta.com/da.

3.2 Partner er berettiget til at ændre betalingsbetingelserne og –struktur med 90 dages varsel.

4. FORTROLIGHED
4.1 Fortrolige oplysninger betyder alle oplysninger og data, som en af Parterne har modtaget fra en anden Part, og som er angivet som fortrolige, eller som den modtagende Part med rimelighed vidste eller burde have vidst, var fortrolige, hvad enten det er af teknisk, kommerciel eller finansiel karakter, detaljer vedrørende faktiske eller potentielle kunder eller forhandlere eller planlagte forretningstransaktioner, rapporter, planer, computerprogrammer, computerfiler, tegninger, modeller, knowhow og anden information, der i al rimelighed skal anses for at være fortrolige og alle dokumenter og filer, der indeholder sådanne oplysninger i det omfang, oplysningerne vedrører den Part, der har meddelt oplysningerne og/eller eventuelle datterselskaber, koncernselskaber, tilknyttede selskaber eller virksomhedskunder (Fortrolige Oplysninger). Fortrolige Oplysninger omfatter under alle omstændigheder enhver form for information om Programmet og om de Immaterielle Rettigheder forbundet med Programmet (Immaterielle Rettigheder).

4.2 Univisor er forpligtet til at holde modtaget information af enhver art vedrørende, men ikke begrænset til, Uniconta, Partner, denne Aftale, Programmet og de Immaterielle Rettigheder, strengt fortroligt. Univisor må kun bruge sådanne oplysninger med det formål at opfylde sine forpligtelser i medfør af denne Aftale, og Univisor må under ingen omstændigheder give nogen Fortrolig Information til nogen tredjemand før, under eller efter ophør eller udløb af denne Aftale. Univisor skal sikre sig, at ansatte er bundet af samme forpligtelser om fortrolighed som anført heri.
5. LOVVALG, VOLDGIFT OG VÆRNETING
5.1 Denne Aftale skal i enhver henseende, herunder alle forhold vedrørende udarbejdelsen, gyldigheden og gennemførelsen, være underlagt Territoriets lovgivning uden hensyntagen til internationale privatretlige regler og principper, der kan resultere i, at lovgivningen i en anden jurisdiktion kan finde anvendelse.

5.2 Enhver uoverensstemmelse, som fremkommer af eller i forbindelse med denne Aftale, skal – hvor sådan uoverensstemmelse ikke kan afgøres i mindelighed – afgøres endeligt og med bindende virkning ved voldgift i overensstemmelse med procedurereglerne udstedt af det Internationale Voldgiftsinstitut (International Chamber of Commerce). Voldgiftsretten skal sammensættes af tre voldgiftsdommere. Hver Part skal udpege én voldgiftsdommer, og instituttet udpeger formanden for voldgiftsretten.

5.3 Voldgiftsstedet skal være hovedstaden i Territoriet, og sproget skal være engelsk. Voldgiftsretten skal tildele sagsomkostninger således, at omkostningerne i forbindelse ved Univisor-aftale voldgiftens gennemførelse, herunder rimelige advokatsalærer og udgifter, betales af den tabende

Skal vi hjælpe dig på vej?

Bliv ringet op af vores Uniconta-ekspert og bliv afklaret.

bogføringslov

Uniconta forhandler og ERP-ekspert

Periti er din Uniconta forhandler og hos os får du en samarbejdspartner, med mere end 30 års erfaring i regnskabsprogrammer og ERP-systemer.

Hver dag hjælper vi virksomheder med vejledning, opbygning og vedligehold af deres systemer, så de får mest muligt ud af dem.

Vi glæder os til at hjælpe dig!

D. 17 September afholder vi gå-hjem-møde om produktionsstyring i ERP systemet.